Regulamin użytkowania

Mówiąc prosto: mamy nadzieje, że będziecie korzystać z tej strony w rzetelny i uczciwy sposób. Nie oszukujcie innych, nie pozostawiajcie obraźliwych treści, nie kupujcie bez zapłacenia... Po prostu nie róbcie drugiemu, co wam niemiłe!

Staramy się rzecz jasna, aby Bbop.eu był stroną gdzie kupujący i sprzedający mogą mieć pewność, że ich transakcje odbędą się bez problemu. Zawsze istnieje jednak pewne ryzyko, gdy dochodzi do transakcji przez Internet. Ponieważ my sami nic nie sprzedajemy, nie możemy dać gwarancji, że wszystko pójdzie gładko. W razie czego, będziemy wam jednak asystować i postaramy się wam pomóc rozwiązać problem.

Jesteście sami odpowiedzialni za waszą sytuację podatkową i celną. Bbop.eu stara się stworzyć idealną możliwość zakupów międzynarodowych, ale nie gwarantujemy, że przy waszych zakupach nie będzie żadnych konsekwencji ze strony skarbówki.

 


Ogólne warunki handlowe

1. Postanowienia ogólne - Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Kodeks cywilny: Kodeks cywilny Republiki Czech (Ustawa nr.89/2017, coll. Kodeks cywilny), wersja z dnia 03. lutego 2012;

Przedmiot: ruchoma rzecz, zwłaszcza instrumenty oraz sprzęt muzyczny;

Pośrednictwo: czynność operatora polegająca na udostępnieniu platformy handlowej online umożliwiającej zbycie i nabycie przedmiotów przez zarejestrowanych użytkowników;

Operator: Bbop sp. z.o.o. z siedzibą w Pradze, 110 00 Praha 1, przy ul. Palackeho 726/12, w Czeskiej Republice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pradze pod numerem: C 236109, o numerze identyfikacji podatkowej: 03674801;

Umowa sprzedaży: wiążąca umowa zawarta miedzy Kupującym i Sprzedającym dotycząca nabycia i zbycia przedmiotu;

System BBop: automatyczny system operowany przez operatora w ramach którego użytkownicy mogą zbywać i nabywać przedmioty;

Warunki użytkowania: niniejsze ogólne warunki handlowe operatora regulujące pośrednictwo oraz stosunek miedzy operatorem i użytkownikiem;

Kupujący: osobna prawna lub fizyczna lub spółka osobowa podejmująca działania zmierzające do nabycia lub nabywająca przedmiot;

Sprzedający: osoba prawna lub fizyczna lub spółka osobowa podejmująca działania zmierzające do zbycia lub zbywająca przedmiot;

Użytkownik: zarówno Kupujący jak i Sprzedający.

2. Postanowienia ogólne

Pośrednictwo przez witrynę Bbop.eu podlega niniejszym warunkom użytkowania:

 • Warunki użytkowania mają zastosowanie na wszelkie wzajemne czynności prawne między użytkownikiem i operatorem podczas czasu trwania pośrednictwa o ile wyraźnie nie zostało ustalone nic innego lub ważność warunków użytkowania nie została wykluczona lub nie podległa zmianom.
 • Warunki użytkowania są dostępne w trybie on-line na stronie bbop.eu.
 • System Bbop umożliwia użytkownikom zawieranie umów sprzedaży poprzez oferowanie lub nabywanie przedmiotów. Kupno i sprzedaż przedmiotów realizowana jest na arenie międzynarodowej, przy czym główny nacisk leży na terenie Unii Europejskiej.
 • Operator nie oferuje żadnych przedmiotów i nie zostaje stroną w umowie sprzedaży zawartej poprzez system Bbop wyłącznie pomiędzy użytkownikami. Operator zwłaszcza nie organizuje wysyłki przedmiotów i nie ponosi za nią kosztów.
 • Operator nie jest zobowiązany do kontroli jakości przedmiotów oferowanych poprzez system Bbop i nie ponosi odpowiedzialności za realizację zobowiązań poprzez użytkowników wynikających z umowy sprzedaży lub innych umów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność przedmiotów, zdolność sprzedających do sprzedaży, wypłacalność kupujących oraz prawdziwość i rzetelności informacji podawanych przez użytkowników.
 • Więcej szczegółów dotyczących funkcjonowania systemu Bbop, rejestracji oraz handlu poprzez system Bbop znajduje się na stronie internetowej operatora.

3. Rejestracja jako użytkownik

 • Zarejestrowanie się w serwisie Bbop jest bezpłatne. Rejestracja umożliwia dokonywanie zakupów i sprzedaży przedmiotów przez użytkowników przez system Bbop.
 • Operator zastrzega sobie prawo odmowy możliwości rejestracji użytkownikom bez podania powodów. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub usunięcia konta w przypadku naruszania regulaminu przez użytkownika, patrz punkt 6. oraz 8.

4. Oferta i zawarcie umowy sprzedaży między użytkownikami

 • Sprzedający sporządza ofertę, wypełniając dostępny w systemie Bbop formularz sprzedaży określając w ten sposób ogół warunków transakcji i potwierdzając ofertę za pomocą przycisku „wystaw przedmiot“. Informacje zawarte w treści oferty dotyczą przede wszystkim ceny sprzedaży oraz detalicznego opisu właściwości przedmiotu. Oferta skierowana jest do nieokreślonej liczby osób i zawiera
  • opcję „kup teraz“: w ramach której sprzedający oferuje sprzedaż przedmiotu po stałej, określonej z góry cenie, lub
  • opcję nieokreślonej ceny sprzedaży, która może zostać dopiero ustalona w ramach negocjacji między sprzedającym i kupującym
 • Kupujący korzystający z opcji ‘Kup Teraz’ zawiera umowę ze sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kup teraz”. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za przedmiot a sprzedający, przedmiot ten dostarczyć.
 • W przypadku nieokreślonej z góry ceny, potencjalny nabywca może złożyć sprzedającemu ofertę kupna za określoną cenę. Oferta ta jest wiążąca. Umowa sprzedaży zostaje zawarta poprzez przyjęcie oferty kupującego przez sprzedającego. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za przedmiot a sprzedający, przedmiot ten dostarczyć.
 • Kupujący dokonuje przelewu ceny sprzedaży na konto bankowe sprzedającego, jeśli nie została ustalona inna forma zapłaty pomiędzy użytkownikami. Kupujący dostarcza sprzedającemu dowód uiszczenia zapłaty ceny sprzedaży.
 • Sprzedający dostarcza przedmiot po uiszczeniu zapłaty przez kupującego. Sprzedający wybiera metodę dostawy na własną odpowiedzialność.

5. Prowizje, opłaty i warunki płatności

 • Korzystanie z witryny Bbop.eu jest bezpłatne. Operator nie pobiera opłat ani prowizji za transakcje zawarte przez użytkowników na swojej stronie.
 • Kupujący i sprzedający uzgadniają warunki płatności indywidualnie między sobą, patrz pkt.4.

6. Prawa i obowiązki.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników. Operator może zmienić lub usunąć opisy przedmiotów oraz usunąć ofertę, jeżeli narusza ona postanowienia regulaminu, obowiązujące przepisy prawne, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje lub jeśli wywiera ona negatywny wpływ na dobre imię lub wartości operatora.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień regulaminu. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność przedmiotów sprzedawanych w ramach oferty, zdolność sprzedających do sprzedaży lub wypłacalność kupujących.

 • Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  • zwłokę w dostawie nabytego przedmiotu;
  • niemożność dostawy przedmiotu i niedostarczenie przez sprzedającego;
  • możliwe wady przedmiotu, łącznie z wadami prawnymi;
  • awarie systemu PayPal i innych operatorów, z których korzysta operator BBop, które mogą wystąpić w trakcie inicjacji czynności prawnej i za możliwe wynikające z tej sytuacji możliwe szkody.
 • Operator może w przypadku, gdy istnieje podejrzenie ze działania użytkownika naruszają postanowienia regulaminu, czasowo ograniczyć użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Bbop.eu, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność konta użytkownika. Operator zawiadomi odpowiednie organy ścigania jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa.
 • Operator jest zobowiązany traktować w sposób poufny dane konta i dane profilowe użytkowników oraz ich loginów i haseł i nie udostępniać ich osobom trzecim. Operator nie odpowiada za zgubę haseł, chyba ze zguba nastąpiła przez umyślne naruszenie obowiązku lub poprzez rażące niedbalstwo ze strony operatora.
 • W celu rozwoju witryny Bbop.eu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii operator przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany w systemie informatycznym (Lockout). O terminie i przewidywanej długości trwania tych przerw użytkownicy informowani są z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem. Odbywają się one w miarę możliwości w godzinach nocnych.
 • Operator nie odpowiada za szkody spowodowane usterkami technicznymi systemu Bbop, chyba że ich powodem było umyślne naruszenie obowiązków lub rażące niedbalstwo operatora.

7. Odpowiedzialność cywilna za wady

 • Użytkownicy mogą dochodzić swoich praw w przypadku wad w usłudze świadczonej przez operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres znajduje się na witrynie operatora. Operator ma 30 dni od momentu dojścia na opracowanie roszczenia.
 • Operator nie gwarantuje jakości przedmiotów, użytkownicy mogą jednak donieść operatorowi o możliwych wadach drogą elektroniczną. Operator nie jest zobowiązany do opracowania reklamacji.

8. Zakończenie pośrednictwa

 • Umowa o pośrednictwo z witryną Bbop.eu zostaje rozwiązana poprzez wyrejestrowanie się użytkownika, usunięcia konta użytkownika przez operatora lub poprzez złożenie oferty przez użytkownika, który nie jest zarejestrowany.
 • Operator i użytkownik uprawnieni są do zakończenia umowy o pośrednictwo w szczególności w przypadku znaczącego naruszenia umowy w znaczeniu §2002 kodeksu cywilnego przez jedną ze stron.
 • Operator jest uprawniony do usunięcia konta użytkownika w szczególności gdy:
  • użytkownik w sposób znaczący narusza umowne postanowienia;
  • użytkownik naraża lub szkodzi reputacji operatora;
  • operator ujawni ze użytkownik zamierza wyrządzić szkodę osobom trzecim;
  • użytkownik oferuje przedmioty inne niż dozwolone w punkcie 1.
 • Umowa o pośrednictwo wygasza wraz z usunięciem konta użytkownika. 

9. Ochrona danych osobowych

 • Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i użytkowanie swoich danych osobowych przez operatora w celu umożliwienia przez operatora pośrednictwa.
 • Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych użytkowników, ale jedynie w przypadkach przewidzianych w regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem transakcji i za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione administratorowi Web 4 All sp.z.o.o., numer identyfikacyjny: 24846392, z siedzibą w Pradze, przy ul. Chorvátova 1988/3, 110 00 Praga 1, w Czeskiej Republice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pradze pod numerem: C 179865, oraz organom państwowym w ramach postępowań sądowych.

 • Dane osobowe użytkowników przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne w kontekście pośrednictwa przez serwis Bbop.eu. Zalicza się do tego też przechowywanie danych w celu spełnienia wymogów prawa krajowego, ściągania należności, rozstrzygania sporów, udzielenia pomocy w dochodzeniach, oraz egzekwowania postanowień umowy z użytkownikiem.
 • Użytkownicy, którzy utworzyli konto lub zamieszczają oferty, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych.

10. Zmiana postanowień

 • Operator może dokonywać zmian niniejszej umowy, zwłaszcza w celu dostosowania jej w razie możliwych zmian legislacyjnych lub aby poprawić jakość świadczonych usług.
 • Operator zawiadamia użytkownika o planowanych zmianach pocztą elektroniczną przynajmniej 1 dzień przed oficjalną zmianą. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zmian, powinien zakończyć korzystanie z serwisu Bbop.eu. W innym razie zmiany będą liczyć się jako zaakceptowane.

11. Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym dla umowy pomiędzy użytkownikiem a serwisem Bbop.eu, której przedmiotem są usługi świadczone przez serwis Bbop.eu na warunkach określonych w regulaminie użytkowania, jest prawo czeskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez serwis Bbop.eu będą rozstrzygane przez właściwe czeskie sądy powszechne. 

  Jeśli którakolwiek z części tej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, to takie postanowienie nie obowiązuje, natomiast pozostałe postanowienia pozostają w mocy.